Samstarfsverkefni á sviði starfsmenntunar

Fyrir hverja?

Starfsmenntaskólar og aðilar sem starfa á sviði starfsmenntunar geta sótt um styrki til að stuðla að nýbreytni og framþróun í starfsmenntun.

Til hvers?

 Samstarfsverkefni veita starfsmenntastofnunum og öðrum aðilum sem sinna starfsmenntun tækifæri til að þróa og/eða  prófa nýjar aðferðir eða leiðir í starfsmenntun í samstarfi við samstarfsaðila í a.m.k. tveimur öðrum þátttökulöndum Erasmus+.  Einnig  hafa aðilar í starfsmenntun tækifæri til að að efla samskipti og skiptast á reynslu og þekkingu.  Verkefni geta varað í 12 – 36 mánuði og hámarksstyrkur er 150.000€ á ári. Styrkt verkefni skulu taka mið af stefnumörkun Evrópusambandsins í starfsmenntun og geta m.a., snúið að því að auka gæði kennslu, þróa nýjar námskrár eða námsbrautir, aðgerðum til að efla samstarfs atvinnulífs og skóla, eða hindra brottfall nemenda.

Umsóknarfrestur

Umsóknarfrestur er til 21. mars 2019, kl 11:00 að morgni. 

*Athugið að umsóknareyðublöðin eru vef-eyðublöð og það þarf EU Login aðgang til að nálgast þau. Umsóknareyðublaðið fyrir þennan verkefnaflokk er aðgengilegt undir "Opportunities" og síðan "Vocational Education and Training" og þar undir "Strategic Partnerships".  

Erasmus+ í starfsmenntun

Áætlunin veitir starfsmenntastofnunum, fyrirtækjum, opinberum aðilum, starfsgreinasamböndum og öðrum mögulegum samstarfsaðilum tækifæri til að vinna verkefni með fyrirtækjum eða stofnunum í að minnsta kosti tveimur öðrum löndum í því skyni að auka gæði og samstarf milli starfsmenntunaraðila í Evrópu. Verkefni geta snúið að yfirfærslu aðferða eða lausna til annarra þátttökulanda Erasmus+ eða þróun nýrra námsleiða (þ.m.t. vinnustaðanáms), eflingu færni og hæfni þeirra sem starfa í starfsmenntun, s.s. með þróun samstarfs í kennslu milli landa og sameiginlegum námskeiðum nemenda og kennara. 

Í starfsmenntahlutanum eru hægt að velja um tvær tegundir samstarfsverkefna og er nokkur eðlismunur á verkefnaflokkunum:

Samstarfsverkefni sem stuðla að nýsköpun

 • Verkefnin skulu þróa nýjar afurðir/leiðir í menntun
  og/eða
 • stuðla að virkri dreifingu og nýtingu nýrra aðferða og afurða sem þegar hafa verið þróaðar sem og hugmynda sem fela í sér  nýbreytni.

Samstarfsverkefni þar sem þátttökulönd skiptast á reynslu og þekkingu

 • Meginmarkmiðið er að búa til og efla fjölþjóðleg samstarfsnet, auka samstarfshæfni á alþjóðlegum vettvangi og að skiptast á hugmyndum, reynslu, aðferðum og þekkingu.

Hvert er markmiðið?

Meginmarkmið samstarfsverkefna á öllum skólastigum er þríþætt:

 • Stuðla að nútímavæðingu evrópsks menntakerfis

 • Auka gæði í menntun

 • Þróun nýjunga og yfirfærsla þekkingar.

Samstarfsverkefni á sviði starfsmenntunar er  ætlað að styðja við og auka gæði starfsmenntunar í Evrópu. Styrkt verkefni þurfa sömuleiðis að styðja við evrópsk stefnumið í starfsmenntun um að auka gæði menntunar og stuðla að virkara samstarfi á milli starfsmenntastofnana, atvinnulífs og stjórnvalda til að mæta betur eftirspurn eftir hæfni á vinnumarkaði til framtíðar ( sjá nánar Europe 2020 og Education & Training 2020).

Forgangsatriði 2018

Fyrir  umsóknarfrest 2018 hafa verið skilgreind eftirfarandi forgagnsatriði fyrir samstarfsverkefni á sviði starfsmenntunar.  Öll samstarfsverkefni þurfa að styða við a.m.k. eitt af þessum forgangsatriðum eða eitt af þeim forgangsatriðum sem skilgreind eru þvert á skólastig. 

 • Samstarf skóla og stofnana við uppsetningu og innleiðingu á  alþjóðastefnu í því augnamiði að styðja við og auka möguleika starfsmenntanema á að fara í starfsþjálfun í öðru landi og til að tryggja gæði starfsþjálfunarinnar. Taka skal mið af þeim reglum og aðferðafræði sem kynnt er í Erasmus+ handbókinni, Annex I.
 • Þróun samstarfs til að efla hvers konar vinnustaðanám, t.d. þróun á námskrám og kennsluefni (þ.m.t. til námsloka á fleiri en einni starfsmenntabraut) þar sem vinnustaðaþjálfun er hluti námsins sem þannig byggist á raunverulegum aðstæðum á vinnustað.  Mikilvægt er að fella erlenda þjálfun nema inn í námið eins og kostur er.
 • Að koma á fót gæðakerfi sem byggist á stöðugri endurgjöf og yfirferð yfir hæfniviðmið (lærdóm) í starfsmenntun. Tilgangurinn skal vera að auka sífellt gæði og að staðfesta þau í samræmi við aðferðir EQAVET gæðahringsins.
 • Að styrkja og styðja enn frekar lykilhæfni í starfsmenntun (sérstaklega læsi, tölu- og tölvulæsi) með því að gera lykilþáttum hærra undir höfði í námsskrám, námsframboði og við námsmat.  Einnig aukið aðgengi fyrir alla að menntun og þjálfun þar sem lögð verði sérstök áhersla á aðstoð við þá sem hafa litla formlega menntun og gætu hafið (endur)menntun. Leggja skal sérstaka áhersla á aukin gæði, framboð og aðgengi endurmenntunar, mat á óformlegu og formlausu námi, aukna möguleika á vinnustaðaþjálfun og alhliða náms- og starfsráðgjöf.  Sveigjanleiki í námi þar sem nemendur geta auðveldlega farið á milli ólíkra námsbrauta er mikilvægt áhersluatriði í þessu sambandi.
 • Aukin tækifæri og kerfisbundnar aðferðir við grunn- og endurmenntun kennara í skólum og leiðbeinenda á vinnustöðum þar sem sérstakri athygli verði beint að því að byggja upp menntun sem er áhrifarík, opin og byggð á nýsköpun og nýjum kennsluháttum.  

Nánari útskýringar á forgangsatriðunum eru í Erasmus+ handbókinni á bls. 109 og hér fyrir neðan (á ensku):

 • Developing institutional partnerships supporting the set up and implementation of an internationalisation strategy of VET learners and apprentices, aimed at putting in place the necessary support infrastructure as well as the relevant institutional and/or contractual frameworks to promote quality mobility work placements of VET learners and apprentices in another country. The specific rules and information relating to VET learner mobility activities, as described in Annex I of the Programme guide, should be applied;
 • Developing partnerships aimed at promoting work-based learning in all its forms, e.g. the development of new training content (including Joint VET qualifications), integrating periods of work-based learning, including opportunities to apply knowledge in practical projects/"real life" workplace situations, and embedding international experience (mobility) whenever possible;
 •  In view of increasing the quality of VET provision, the establishment of feedback loops to adapt VET provision based on outcomes, including by setting up or testing graduate tracking arrangements as part of quality assurance systems in line with the recommendation on the European Framework for Quality Assurance in Vocational Education and Training (EQAVET);
 • Further strengthening key competences in initial and continuing VET (especially literacy, numeracy and digital)) including common methodologies for introducing those competences in curricula, as well as for acquiring, delivering and assessing the learning outcomes of those curricula; enhancing access to training and qualifications for all, with a particular attention to the low-skilled, through continuing VET, notably by increasing quality, supply and accessibility of continuing VET, validation of non-formal and informal learning, promoting work-place learning, providing for efficient and integrated guidance services and flexible and permeable learning pathways;

·        Introducing systematic approaches to, and opportunities for, the initial and continuous professional development of VET teachers, trainers and mentors in both school and work-based settings, with a focus on developing effective digital, open and innovative education and pedagogies.

Hvað er styrkt?

Hægt er að sækja um styrki til að vinna verkefni með samstarfsaðilum í að minnsta kosti tveimur öðrum þátttökulöndum Erasmus+.  Fleiri en einn samstarfsaðili frá hverju landi getur tekið þátt í samstarfinu.

Sá aðili sem leiðir verkefnið sækir um fyrir hönd allra samstarfsaðila. Sótt er um til landskrifstofu í landi umsækjanda. Verkefnin eru að fullu dreifstýrð þannig að Landskrifstofa Erasmus+ á Íslandi ber ábyrgð á mati, úthlutun og umsjón samninga fyrir öll verkefni sem styrkt eru á Íslandi.

Nánari upplýsingar um skilyrði umsóknar má finna í kaflanum um Strategic Partnerships í Erasmus+ handbókinni (Programme Guide).

Verkefni geta varað í 12 – 36 mánuði  og er hámarksstyrkur 150.000€ á ári fyrir hvert verkefni. Fjárstyrkur er á formi fastra upphæða (unit contribution) en ekki raunkostnaðar.  Þannig er hægt að sækja um fastar mánaðarlegar upphæðir til að sinna utanumhaldi verkefnis og greiða starfsmannakostnað (þar sem við á), ferðastyrk til að sækja verkefnisfundi og senda nemendur/kennara á vinnustofur erlendis.  Sjá nánar um fjármál samstarfsverkefna í Erasmus+ handbókinni (Programme Guide).

Hverjir geta sótt um?

Einungis lögaðilar geta sótt um styrki til að vinna samstarfsverkefni. Aðilar/stofnanir sem geta sótt um styrk í starfsmenntahluta Erasmus+ áætlunarinnar geta  m.a. verið:

 • Starfsmenntaskólar og aðrar skólastofnanir sem sinna starfsmenntun
 • Starfsmenntastofnanir sem sinna ólíkum markhópum, til dæmis símenntunarmiðstöðvar
 • Háskólar sem sinna endur- og símenntun
 • Lítil og meðalstór fyrirtæki
 • Aðilar vinnumarkaðar, s.s. samtök aðila iðnaðar, atvinnulífs og launþega
 • Opinberir aðilar, s.s. á sveitarstjórnarstigi
 • Starfsgreinasambönd
 • Rannsóknarstofnanir
 • Stofnanir sem eru ekki reknar í ábataskyni, s.s. iðnaðarmannafélög
 • Stofnanir sem sinna náms- og starfsráðgjöf

Hvernig er hægt að finna samstarfsaðila?

Umsækjendur verða sjálfir að finna sína samstarfsaðila og eru upplýsingar um þá hluti af umsókn. Mikilvægt er að vanda vel val samstarfsaðila og kynna sér þeirra reynslu og fagsvið.

 • Tengslaráðstefnur eru skipulagðar af Landskrifstofum Erasmus+. Þessar ráðstefnur eru kynntar á heimasíðum Landskrifstofa jafnóðum og upplýsingar um þær berast.
 • EPALE, vefgátt fullorðinsfræðslu í Evrópu býður upp á leit að samstarfsaðilum (partner search). Stofnanir eða félagasamtök innan fullorðinsfræðslu geta skráð sig á EPALE og komist í samband við áhugasama aðila í öðrum Evrópulöndum. 
 • School Education Gateway er torg þar sem kennarar, skólafólk, sérfræðingar og raunar allir sem tengjast kennslu og skólaþróun á leik-, grunn- og framhaldsskólastigi koma saman. Þar er m.a. að finna verkfæri sem koma að notum við  leit að samstarfsaðilum .

Skilyrði úthlutunar

Áður en sótt  er um styrk í Erasmus+ þarf að skrá skólann/lögaðilann inn á vegátt Framkvæmdastjórnar ESB sem kallast European Commission Authentication Service  eða ECAS. ECAS aðgangur er síðan notaður til að skrá skólann/lögaðilann inn í Unique Registration Facility eða URF til að sækja svokallaðan PIC-kóða, sem er sérlegur einkenniskóði fyrir hverja stofnun/lögaðila. 

Framkvæmdastjórn ESB hefur gefið út handbók um hvernig staðið er að þessari skráningu og nánari leiðbeiningar er að finna hér til hliðar.

Til að leiða verkefni þurfa aðilar að hafa fjárhagslega burði til að leiða stór verkefni. Þetta er yfirleitt ekki vandamál varðandi opinbera aðila en einkaaðilar og frjáls félagasamtök þurfa að ganga í gegnum fjárhagslegt mat áður en skrifað er undir samninga. Í einhverjum tilvikum þurfa viðkomandi aðilar að leggja fram bankatryggingu.

Þátttökulönd

Lögaðilar í þátttökulöndunum 33 í Erasmus+ áætluninni geta tekið þátt. Þetta eru Evrópusambandslöndin 28, EFTA löndin Ísland, Liechtenstein og Noregur auk Tyrklands, Serbíu og Makedóníu.

Mögulegt er  að vinna með aðilum í löndum utan Evrópu en þeir aðilar þurfa þá að vera með ákveðið skilgreint hlutverk og hafa ákveðna sérþekkingu sem samstarfsaðilar í þátttökulöndunum hafa ekki.

Kennslumyndbönd 2018

Almennt kynningarmyndband fyrir umsækjendur Erasmus+ samstarfsverkefna

Umsóknareyðublað Samstarfsverkefna fyrir háskóla, fullorðinsfræðslu og starfsmenntun

Almenn kynning

Umsóknareyðublaðið

 Þetta vefsvæði byggir á Eplica