Samstarfsverkefni á sviði starfsmenntunar

Fyrir hverja?

Starfsmenntaskólar og aðilar sem starfa á sviði starfsmenntunar og taka á móti nemum í starfsþjálfun geta sótt um styrki til að stuðla að nýbreytni og framþróun í starfsmenntun.

Til hvers?

 Samstarfsverkefni veita starfsmenntastofnunum og öðrum aðilum sem sinna starfsmenntun tækifæri til að þróa og/eða  prófa nýjar aðferðir eða leiðir í starfsmenntun í samstarfi við samstarfsaðila í a.m.k. tveimur öðrum þátttökulöndum Erasmus+.  Einnig  hafa aðilar í starfsmenntun tækifæri til að að efla samskipti og skiptast á reynslu og þekkingu  Verkefni geta varað í 12 – 36 mánuði og hámarksstyrkur er 150.000€ á ári. Styrkt verkefni skulu taka mið af stefnumörkun Evrópusambandsins í starfsmenntun og geta m.a., snúið að því að auka gæði kennslu, þróa nýjar námskrár eða námsbrautir, aðgerðum til að efla samstarfs atvinnulífs og skóla, eða hindra brottfall nemenda.

Umsóknarfrestur

Lokað fyrir umsóknir. Næsti umsóknarfrestur er 21. mars 2018 kl. 11:00.

Stutt lýsing

Áætlunin veitir starfsmenntastofnunum, fyrirtækjum, opinberum aðilum, starfsgreinasamböndum og öðrum mögulegum samstarfsaðilum tækifæri til að vinna verkefni með fyrirtækjum eða stofnunum í að minnsta kosti tveimur öðrum löndum í því skyni að auka gæði og samstarf milli starfsmenntunaraðila í Evrópu. Verkefni geta snúið að yfirfærslu aðferða eða lausna til annarra þátttökulanda Erasmus+ eða þróun nýrra námsleiða, eflingu færni og hæfni þeirra sem starfa í starfsmenntun, s.s. með þróun samstarfs í kennslu milli landa og sameiginlegum námskeiðum nemenda og kennara. 

Hvert er markmiðið?

Meginmarkmið samstarfsverkefna á öllum skólastigum er þríþætt:

 • Stuðla að nútímavæðingu evrópsks menntakerfis

 • Auka gæði í menntun

 • Þróun nýjunga og yfirfærsla þekkingar.

Samstarfsverkefni á sviði starfsmenntunar er  ætlað að styðja við og auka gæði starfsmenntunar í Evrópu. Styrkt verkefni þurfa sömuleiðis að styðja við evrópsk stefnumið í starfsmenntun um að auka gæði menntunar og stuðla að virkara samstarfi á milli starfsmenntastofnana, atvinnulífs og stjórnvalda til að mæta betur eftirspurn eftir hæfni á vinnumarkaði til framtíðar ( sjá nánar Europe 2020 og Education & Training 2020).

Forgangsatriði 2017

Fyrir  umsóknarfrest 2017 hafa verið skilgreind eftirfarandi forgagnsatriði fyrir samstarfsverkefni á sviði starfsmenntunar.  Öll samstarfsverkefni þurfa að styða við a.m.k. eitt af þessum forgangsatriðum eða eitt af þeim forgangsatriðum sem skilgreind eru þvert á skólastig. 

 • Þróun samstarfs og starfssamfélaga aðila í starfsmenntun (aðila vinnumarkaðarins, fyrirtækja og starfsmenntaskóla) með því augnamiði að vekja athygli á hvers konar vinnustaðaþjálfun, sérstaklega í iðnmenntun. Sérstök áhersla er lögð á þjálfun í heimabyggð og að reynt verði að ná mælanlegum árangri.
 • Að koma á fót gæðakerfi sem byggist á stöðugri endurgjöf og yfirferð yfir hæfniviðmið (lærdóm) í starfsmenntun. Tilgangurinn verði að auka sífellt gæði og að staðfesta að svo sé, í samræmi við aðferðir EQAVET gæðahringsins.
 • Að styrkja og styðja enn frekar lykilhæfni í starfsmenntun með því að gera lykilþáttum hærra undir höfði í námsskrám, námsframboði og við námsmat. Leggja skal áherslu á bæði grunnmenntun og endurmenntun á sviði starfsmenntunar.
 • Aukið aðgengi fyrir alla að menntun og þjálfun þar sem lögð verði sérstök áhersla á aðstoð við þá sem hafa litla formlega menntun og gætu hafið (endur)menntun. Leggja skal sérstaka áhersla á aukin gæði, framboð og aðgengi endurmenntunar, mat á óformlegu og formlausu námi, fleiri möguleika á vinnustaðaþjálfun og alhliða náms- og starfsráðgjöf.  Sveigjanleiki í námi þar sem nemendur geta auðveldlega farið á milli ólíkra námsbrauta er mikilvægt áhersluatriði í þessu sambandi.
 • Aukin tækifæri og kerfisbundnar aðferðir við grunn- og endurmenntun kennara og leiðbeinenda í skólum og leiðbeinenda á vinnustöðum þar sem sérstakri athygli verði beint að því að byggja upp menntun sem er áhrifarík, opin og byggð á nýsköpun í notkun tölvu- og upplýsingatækni.  

Nánari útskýringar á forgangsatriðunum eru í Erasmus+ handbókinni á bls. 121 og 122 og hér fyrir neðan (á ensku):

 • Developing VET business partnerships aimed at promoting work-based learning in all its forms, with special attention to apprenticeship training, by involving social partners, companies and VET providers and with a specific focus on the local and regional dimension in order to produce concrete results on the ground;
 • In view of increasing the quality of VET provision, establishing feedback loops to adapt VET provision based on outcomes, including graduate tracking systems, as part of quality assurance systems in line with EQAVET recommendation;
 • Further strengthen key competences in VET, including common methodologies for introducing those competences in curricula, as well as for acquiring, delivering and assessing the learning outcomes of those curricula. The focus should be on both initial VET and continuing VET
 • Enhancing access to training and qualifications for all, with a particular attention to the low-skilled, through continuing VET, notably by increasing quality, supply and accessibility of continuing VET, validation of non-formal and informal learning, promoting work-place learning, providing for efficient and integrated guidance services and flexible and permeable learning pathways. 
 • Introducing systematic approaches to, and opportunities for, the initial and continuous professional development of VET teachers, trainers and mentors in both school and work-based settings, with a focus on developing effective open and innovative education through the use of ICT.

Hvað er styrkt?

Hægt er að sækja um styrki til að vinna verkefni með samstarfsaðilum í að minnsta kosti tveimur öðrum þátttökulöndum Erasmus+.  Fleiri en einn samstarfsaðili frá hverju landi getur tekið þátt í samstarfinu.

Sá aðili sem leiðir verkefnið sækir um fyrir hönd allra samstarfsaðila. Sótt er um til landskrifstofu í landi umsækjanda. Verkefnin eru að fullu dreifstýrð þannig að Landskrifstofa Erasmus+ á Íslandi ber ábyrgð á mati, úthlutun og umsjón samninga fyrir öll verkefni sem styrkt eru á Íslandi.

Nánari upplýsingar um skilyrði umsóknar má finna í kaflanum um Strategic Partnerships á bls. 120 - 140  og bls 288 – 300 í Erasmus+ handbókinni (Programme Guide).

Verkefni geta varað í 12 – 36 mánuði  og er hámarksstyrkur 150.000€ á ári fyrir hvert verkefni. Fjárstyrkur er á formi fastra upphæða (unit contribution) en ekki raunkostnaðar.  Þannig er hægt að sækja um fastar mánaðarlegar upphæðir til að sinna utanumhaldi verkefnis og greiða starfsmannakostnað (þar sem við á), ferðastyrk til að sækja verkefnisfundi og senda nemendur/kennara á vinnustofur erlendis.  Sjá nánar um fjármál samstarfsverkefna á bls. 131 – 138 í Erasmus+ handbókinni (Programme Guide).

Hverjir geta sótt um?

Einungis lögaðilar geta sótt um styrki til að vinna samstarfsverkefni. Aðilar/stofnanir sem geta sótt um styrk í starfsmenntahluta Erasmus+ áætlunarinnar geta  m.a. verið:

 • Starfsmenntaskólar og aðrar skólastofnanir sem sinna starfsmenntun
 • Starfsmenntastofnanir sem sinna ólíkum markhópum, til dæmis símenntunarmiðstöðvar
 • Háskólar sem sinna endur- og símenntun
 • Lítil og meðalstór fyrirtæki
 • Aðilar vinnumarkaðar, s.s. samtök aðila iðnaðar, atvinnulífs og launþega
 • Opinberir aðilar, s.s. á sveitarstjórnarstigi
 • Starfsgreinasambönd
 • Rannsóknarstofnanir
 • Stofnanir sem eru ekki reknar í ábataskyni, s.s. iðnaðarmannafélög
 • Stofnanir sem sinna náms- og starfsráðgjöf

Hvernig er hægt að finna samstarfsaðila?

Umsækjendur verða sjálfir að finna sína samstarfsaðila og eru upplýsingar um þá hluti af umsókn. Mikilvægt er að vanda vel val samstarfsaðila og kynna sér þeirra reynslu og fagsvið.

 • Tengslaráðstefnur eru skipulagðar af Landskrifstofum Erasmus+. Þessar ráðstefnur eru kynntar á heimasíðum Landskrifstofa jafnóðum og upplýsingar um þær berast.
 • EPALE, vefgátt fullorðinsfræðslu í Evrópu býður upp á leit að samstarfsaðilum (partner search). Stofnanir eða félagasamtök innan fullorðinsfræðslu geta skráð sig á EPALE og komist í samband við áhugasama aðila í öðrum Evrópulöndum. 
 • School Education Gateway er torg þar sem kennarar, skólafólk, sérfræðingar og raunar allir sem tengjast kennslu og skólaþróun á leik-, grunn- og framhaldsskólastigi koma saman. Þar er m.a. að finna verkfæri sem koma að notum við  leit að samstarfsaðilum .

Skilyrði úthlutunar

Áður en sótt  er um styrk í Erasmus+ þarf að skrá skólann/lögaðilann inn á vegátt Framkvæmdastjórnar ESB sem kallast European Commission Authentication Service  eða ECAS. ECAS aðgangur er síðan notaður til að skrá skólann/lögaðilann inn í Unique Registration Facility eða URF til að sækja svokallaðan PIC-kóða, sem er sérlegur einkenniskóði fyrir hverja stofnun/lögaðila. 

Framkvæmdastjórn ESB hefur gefið út handbók um hvernig staðið er að þessari skráningu og nánari leiðbeiningar er að finna hér til hliðar.

Til að leiða verkefni þurfa aðilar að hafa fjárhagslega burði til að leiða stór verkefni. Þetta er yfirleitt ekki vandamál varðandi opinbera aðila en einkaaðilar og frjáls félagasamtök þurfa að ganga í gegnum fjárhagslegt mat áður en skrifað er undir samninga. Í einhverjum tilvikum þurfa viðkomandi aðilar að leggja fram bankatryggingu.

Þátttökulönd

Lögaðilar í þátttökulöndunum 33 í Erasmus+ áætluninni geta tekið þátt. Þetta eru Evrópusambandslöndin 28, EFTA löndin Ísland, Liechtenstein og Noregur auk Tyrklands og Makedóníu.

Mögulegt er  að vinna með aðilum í löndum utan Evrópu en þeir aðilar þurfa þá að vera með ákveðið skilgreint hlutverk og hafa ákveðna sérþekkingu sem samstarfsaðilar í þátttökulöndunum hafa ekki.

Kennslumyndbönd

Almennt kynningarmyndband fyrir umsækjendur Erasmus+ samstarfsverkefna

Umsóknareyðublað Samstarfsverkefna fyrir háskóla, fullorðinsfræðslu og starfsmenntun

Almenn kynning

Umsóknareyðublaðið

 Þetta vefsvæði byggir á Eplica