Skattfrádráttur rannsókna- og þróunarverkefna

Fyrir hverja?

Fyrirtæki sem eru eigendur rannsókna- eða þróunarverkefna. Háskólar og stofnanir teljast ekki fyrirtæki í skilningi þessara laga.

Til hvers?

Fyrirtæki sem hafa fengið staðfestingu Rannís á rannsókna- eða þróunarverkefni eiga rétt á frádrætti á tekjuskatti skv. lögum nr. 152/2009. Sé álagður tekjuskattur lægri en ákvarðaður frádráttur, eða lögaðila ekki ákvarðaður tekjuskattur vegna skattalegs taps, þá er frádrátturinn greiddur út

Umsóknarfrestur: 

 

  • Vegna nýrra verkefna: Til og með 1. október 2024 klukkan 24:00.
  • Vegna framhaldsumsókna: Umsóknafrestur fyrir framhaldsumsóknir um Skattfrádrátt rannsókna- og þróunarverkefna var 2. apríl 2024.

EN

   

Hvert er markmiðið?

Markmiðið er að efla rannsóknir og þróunarstarf og bæta samkeppnisskilyrði nýsköpunarfyrirtækja með því að veita þeim rétt til skattfrádráttar vegna kostnaðar við nýsköpunarverkefni.

Hverjir geta sótt um?

Öll fyrirtæki sem eru eigendur rannsóknar- eða þróunarverkefna. Háskólar og stofnanir teljast ekki fyrirtæki í skilningi þessara laga (lög nr. 152/2009). Sjá einnig skilgreiningu hér fyrir neðan.

Umsókn

Sækja skal um staðfestingu vegna nýrra verkefna eigi síðar en 1. október en nái verkefnið á milli ára skal sækja um framhald þess eigi síðar en 1. apríl. Sótt er um verkefni í umsóknarkerfi Rannís.

Nauðsynlegt er að skila eftirfarandi umsóknargögnum með umsóknum:

  • Sjálfsmati með staðfestingu endurskoðanda fyrirtækisins á stærðaflokkun fyrirtækisins, ef um er að ræða lítið eða meðalstórt fyrirtæki sem er hluti af samstæðu, heyrir undir móðurfélag eða á eitt eða fleiri dótturfélög. Sjá nánar undir hugtakið (SME) hér að neðan.
  • Samstarfssamningi ef um samstarfsverkefni er að ræða.

Skilyrði úthlutunar

Skilyrði þess að verkefni hljóti staðfestingu (og geti þar með nýtt sér skattfrádrátt) er að það teljist rannsóknar- eða þróunarverkefni samkvæmt lögum og einnig:

  1. að hugmynd að virðisaukandi vöru/þjónustu og viðskiptaáætlun sé vel skilgreind, og
  2. að sýnt sé fram á með gögnum að varið verði a.m.k. 1 millj. kr. til rannsókna og þróunar á 12 mánaða tímabili, og
  3. starfsmenn hafi þjálfun, menntun eða reynslu á því sviði sem hugmynd að virðisaukandi vöru eða þjónustu byggist á.

Skilgreining á hugtakinu fyrirtæki (árétting)

Fjármálaráðuneytið hefur óskað eftir því við Rannís að árétta við umsækjendur í tengslum við lög nr. 152/2009 að: Tveir eða fleiri lögaðilar geta talist ein rekstrareining með tilliti til beitingar reglna um ríkisaðstoð og þegar þannig stendur á telst sú rekstrareining fyrirtækið sem horfa ber til. Mat á því hvort lögaðilar séu tengdir með þessum hætti er háð atriðum á borð við ráðandi eignarhlut og önnur rekstrarleg, fjárhagsleg og skipulagsleg tengsl eins og tilgreint er í viðauka við GBER sem vísað er til í lögunum.

Ekki er nóg að horfa til rekstrarforms aðila eins og ella mætti ráða af 3. tölul. 3. gr. laganna en í því ákvæði er vísað í lög um tekjuskatt, þ.e. 1. og 3. tölul. 1. mgr. 2. gr. þeirra laga. Ríkisaðstoðarkerfið sækir stoð sína til Evrópuréttar líkt og kveðið er á um í lögskýringargögnum laganna og vísað er til í 1. mgr. 15. gr. Hugtakið fyrirtæki verður í samræmi við það að túlka sem rekstrareiningu / efnahagslega einingu (e. economic unit) þegar lagt er mat á hámarksfjárhæðir.

Sjá í þessu sambandi einnig leiðbeiningar frá framkvæmdastjórn ESB um veitingu aðstoðar á grundvelli GBER:

„In accordance with the case law, an undertaking is defined as a single economic entity having a common source of control. Therefore, as long as the group acts as a single economic unit, it shall be considered as one undertaking and the economic situation of all the legal persons part of the group shall be considered when granting aid under the GBER.“

Endurgreiðsluhlutfall og hámark kostnaðar vegna rekstrarásins 2022/gjaldársins 2023 og framlenging fyrir rekstrarárin 2023-2024/gjaldaárin 2024-2025

Fyrir rekstrarárin 2020 og 2021 komu til sérstök bráðbirgðaákvæði í lögum nr. 152/2009, sem voru hluti af auknum stuðningi við nýsköpunarfyrirtæki vegna Covid-19 sem Alþingi samþykkti í maí 2020. Samkvæmt þessum ákvæðum nam skattfrádrátturinn 35% af styrkhæfum kostnaði að hámarki 1.100.000.000 kr. í tilviki lítilla og meðalstórra fyrirtækja, en 25% í tilviki stórra fyrirtækja.

Alþingi framlengdi framangreind ákvæði þ. 15. júní 2022 með þeirri breytingu að hámark kostnaðar til útreiknings á frádrætti frá álögðum tekjuskatti árið 2023 (vegna verkefna 2022) skyldi vera samtals 1.000.000.000 kr., þar af skal heimilt að telja til þeirrar fjárhæðar allt að 200.000.000 kr. vegna aðkeyptrar rannsóknar- eða þróunarvinnu skv. 6. gr. laganna.

Hámark skattafrádráttar frá álögðum tekjuskatti 2023 ( til greiðslu í nóvember nk. vegna rekstarársins 2022) getur orðið allt að 350.000.000 kr. hjá litlum og meðalstórum fyrirtækjum og 250.000.000 kr. hjá stórum fyrirtækjum.

Alþingi framlengdi aftur framangreind ákvæði í desember 2022 með þeirri breytingu að hámark kostnaðar til útreiknings á frádrætti frá álögðum tekjuskatti árin 2024 og 2025 (vegna verkefna á árunum 2023 og 2024) skal vera 1.100.000.000 kr.

Hámark skattafrádráttar getur því orðið allt að 385.000.000 kr. hjá litlum og meðalstórum fyrirtækjum og 275.000.000 kr. hjá stórum fyrirtækjum árin 2024 og 2025 (vegna verkefna sem framkvæmd eru og sótt er um á árunum 2023 og 2024)

Hugtakið lítið og meðalstórt fyrirtæki (SME) í tengslum við framangreind hámörk og endurgreiðsluhlutföll

Þegar hámörk og endurgreiðsluhlutföll eru ákvörðuð, er áréttað að horfa þarf til heildarsamstæðu og eignarhalds þess fyrirtækis sem sækir um og hvort önnur fyrirtæki innan sömu samstæðu sækja einnig um skattfrádrátt.

Rannís leggur til að umsækjendur fari í gegnum sjálfsmat/útreikninga til að sannreyna rétta stærðaflokkun fyrirtækisins. Hægt er að nálgast rétta skilgreiningu og verklag til staðfestingar á stærð fyrirtækisins, á neðangreindum veftenglum (kemur einnig sjálfvirkt fram í umsókn).

Skoða sjálfsmat/útreikninga

Einnig er vert að kynna sér vel skilgreiningu ESB/ESA á SME á vef ESB.

Skoða skilgreiningu ESB/ESA

Kynningarmyndband

Kynning á skattfrádrætti








Þetta vefsvæði byggir á Eplica